اثرات ناشی از عناصر سنگین کادمیوم و سرب خاک بر برخی صفات مرفولوژیکی گیاه کاملینا ساتیوا (Camelina sativa)

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

619

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF02_005

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

کادمیوم و سرب جزء فلزات سنگین طبقه بندی می شوند که در گیاهان تنش اکسیداتیو ایجاد می کنند. این عناصر سمیت بالایی برای گیاهان و جانوران دارند. این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش کادمیوم و سرب بر پارامترهای فیزیولوژیکی طول ساقه و ریشه گیاه کاملینا ساتیوا انجام گرفت. به همین منظور آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی (CRD) در قالب 4 تیمار و 3 تکرار برای عناصر کادمیوم و سرب در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا گردید و پارامترهای طول ساقه و ریشه اندازه گیری شد. تیمارها در غلظت های مختلف برای عناصر کادمیوم (شاهد (صفر) و غلظت های 3، 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم) و سرب (شاهد (صفر) و غلظت های 100، 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم ) اعمال شد. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سطح غلظت عناصر سنگین کادمیوم و سرب طول ساقه و ریشه گیاه کاملینا ساتیوا به صورت معنی داری ( در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد) کاهش می یابد. بنابراین می توان گفت عناصر سنگین کادمیوم و سرب به عنوان یک عامل بازدارنده بر روی رشد طولی ساقه و ریشه عمل می کنند.

نویسندگان

زینبآزادبخت
زینب آزادبخت

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی،

علیبهشتی آل آقا
علی بهشتی آل آقا

استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

مهینکرمی
مهین کرمی

استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی