آقای دکتر دانیال کهریزی

Dr. Danial Kahrizi

Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (266574)

83
56
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی