آقای دکتر عطا امینی

Dr. Ata Amini

هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184351)

42
21
6
46

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی