آقای دکتر محمدجواد منعم

Dr. MohammadJavad Monem

استاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318981)

93
68
1
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی