خانم دکتر عاطفه پرورش ریزی

Dr. Atefeh Parvaresh Rizi

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407626)

44
38
2
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی