آقای دکتر عزت اله قنواتی

Dr. Ezatolah Ghanavati

عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی (دانشیار)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241516)

17
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی