آقای دکتر شهرام روستایی

Dr. shahram roostaei

استاد تمام دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (199221)

38
51
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی