آقای دکتر شهرام روستایی

Dr. shahram roostaei

استاد تمام دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (199221)

41
60
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی