خانم دکتر فریبا اسفندیاری

Dr. Fariba Esfandiari

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177264)

93
29

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی