آقای دکتر علی محمد خورشید دوست

Dr. Ali Mohammad Khorshiddoost

گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347261)

18
79
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی