فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای

Journal of "Urban and Regional Policy

«سیاستگذاری شهری و منطقه‌ای» نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با هدف نظریه پردازی، روش‌شناسی معاصر، موضوعات هنجاری و تجربی در مطالعات سیاستگذاری شهری و منطقه ای، تحولات سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی در حوزه شهری و منطقه ای با کسب مجوز انتشار از سی امین جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی  در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۹.۳ مطابق با نامه شماره ۵۶۳۳۷/۳۲/ص/، مقاله‌های علمی در حوزه سیاستگذاری شهری و منطقه‌ای را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر می‌شود.

حوزه پذیرش مقالات: نظریه پردازی، روش شناسی معاصر، موضوعات هنجاری و تجربی در مطالعات سیاستگذاری شهری و منطقه ای، تحولات سیاسی ، اقتصادی،
فرهنگی و جمعیتی در حوزه شهری و منطقه ای

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات