آقای دکتر کریم حسین زاده دلیر

Dr. Karim Hoseinzadeh Dalir

استاد گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178370)

35
80
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی