آقای دکتر محمدحسین شریف زادگان

Dr. Mohamad Hossein Sharifzadegan

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181109)

2
53
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی