آقای دکتر علی اصغر بانویی

Dr. aliasghar banouei

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181782)

2
73
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی