آقای دکتر موسی شهبازی

Dr. Mousa Shahbazi ghiasi

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307095)

1
3
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی