آقای دکتر مهدی صادقی شاهدانی

Dr. Mehdi Sadeghi Shahdani

Professor, Dean of the Faculty of Economics, Imam Sadegh University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177561)

13
86
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی