آقای دکتر سیدسجاد پادام

Dr. SeyedSajad Padam

دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (311464)

4
1
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی