آقای دکتر حسن سبحانی

Dr. hassan sobhani

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181494)

3
35
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی