آقای دکتر حمید ابریشمی

Dr. Hamid Abrishami

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180876)

4
41
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی