آقای دکتر مصطفی سلیمی فر

Dr. Mostafa Salimi Far

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180875)

20
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی