آقای مصطفی کاظمی

Mostafa Kazemi

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182505)

114
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی