آقای دکتر علی دهقانی

Dr. Ali Dehghani

استادیار دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (341712)

117
87
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی