خواص مکانیکی تیر فولادی با مقطع کاهش یافته در اثر تغییرات حرارتی و اثر آن بر عملکرد لرزه ای

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CUCONF10_093

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1402

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اتصال گیردار در تیرهای با مقطع کاهش یافته HE۱۸۰A) تیر،HE۳۰۰B ستون) بهعنوان مدل در نظر گرفته شده. مدل با عنوانهای )RBSگرد )، که به عنوان مدلهای با مقطع تیر کاهش یافته در نظر گرفته شدند این نوع اتصال تحت حرارت ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰،۲۰۰ و۲۰ درجه سانتیگراد با استفاده از نرم افزار اجزای محدود آباکوس مدل شده و درنهایت نتایج به دست آمده مقایسه گردید.یکی از روشهای متداول و مورد تایید جهت مقاوم سازی اتصالات صلب فولادی، تبدیل اتصال موجود به اتصال دارای تیر با مقطع کاهش یافته میباشد این نوع تغییر در اتصال منجر به تغییر شکل غیر الاستیک در قسمتی از تبر به دوراز بال ستون میشود، به نتایج حاصله از مدلسازی مشاهده میشود (با توجه به جدول (۴-۴ که بیشترین میزان تحمل بار سختی در مدلها (در کاهش سطح مقطع تحت دمای ۲۰ درجه سانتیگراد) ایجادشده و با افزایش دما در سازه سختی سازه رو به کاهش است و کمترین میزان تحمل بار در مدل (در کاهش سطح مقطع تحت دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد) است. و نیز با توجه به نتایج حاصل از مدلسازی مشاهده میگردد که بیشترین میزان جابجایی المان بحرانی در مدل (در کاهش سطح مقطع تحت دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد) ایجادشده و کمترین میزان جابجایی المان در مدلها (در کاهش سطح مقطع تحت دمای ۲۰ درجه سانتیگراد) است؛ و با افزایش دما جابجایی المان بحرانی RBS رو به افزایش است. نمودارهای تنش-کرنش، از مدلسازی رفتار فولاد موردمطالعه در دماهای مختلف استخراج گردید. با توجه به جدول ۴-۸ میتوان نتیجه گرفت که با افزایش دما پارامترهای فیزیکی مدول الاسیسیته، تنش تسلیم، تنش گسیختگی رو به کاهش میباشند.

نویسندگان

مجتبی حسینی

استاد راهنمادانشکده فنی مهندسی رشته مهندسی عمران گرایش سازه، دانشگاه لرستان

مصطفی کاظمی

محقق، کارشناسی ارشددانشکده فنی مهندسی رشته مهندسی عمران گرایش سازه، دانشگاه لرستان