آقای دکتر علیرضا معینی

Dr. Alireza Moeini

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473871)

18
10
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی