آقای دکتر میرسامان پیشوایی

Dr. Mirsaman pishvaee

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182917)

83
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی