آقای دکتر یاسر سبحانی فرد

Dr. Yaser SobhaniFard

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (494205)

13
19
2
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی