آقای دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

Dr. Ataollah Rafiei Atani

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (262431)

4
14
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی