ارائه یک مدل ترکیبی بهینه سازی استوار و تصمیم گیری چندمعیاره به منظور مکان یابی تسهیلات در شبکه زنجیره تامین تاب آور

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 586

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE06_082

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1399

چکیده مقاله:

در این مقاله مکانیابی بهینه تسهیلات در شبکه زنجیره تامین تاب آور مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این مقوله با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت ترکیبی در طول افق برنامه ریزی میباشد. به این منظور یک مدل بهینه سازی استوار با در نظر گرفتن دو نوع عدمقطعیت تصادفی و شناختی ارائه شده است. همچنین، از روش تصمیم گیری چندمعیاره سلسله مراتبی فازی جهت بررسی وضعیت تاب آوری زنجیره تامین و سپس از نتایج حاصل از آن در مدل بهینه سازی استوار(مدل ترکیبی) استفاده شده است. در رویکرد بهینه سازی فازی استوار برنامه ریزی با محدودیت شانسی مبتنی بر اعتبار یکی از روشهای متداول برنامه ریزی فازی است. اشکال اساسی سنجش اعتبار این است که تصمیم گیرنده فقط میتواند از نقطه میانی طیف خوش بینانه و بدبینانه استفاده کند. جهت غلبه بر این اشکال در این پژوهش سنجش فازی جدید، به نام سنجش Me که در آن تصمیم گیرنده ترکیبی محدب از طیف خوش بینانه یا بدبینانه را با استفاده از پارامتر خوش بینانه- بدبینانه (λ) در اختیار دارد، ارائه شده است. در واقع این سنجش موجب بررسی نگرش ترکیبی تصمیم گیرنده میشود.

کلیدواژه ها:

زنجیره تامین تاب آور ، بهینه سازی استوار ، بهینه سازی فازی و تصادفی ، ظرفیت سنجی ، مکانیابی

نویسندگان

مریم سرغانی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد

مصطفی کاظمی

استاد گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد