ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای فرزاد شریف زاده

Farzad Sharif zadeh

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186522)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی فرزاد شریف زاده در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه تهران
هیات تحریریهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران

مقالات فرزاد شریف زاده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت بازیافت و کاربرد پساب و ضایعات کرک گیری بذر پنبهسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه های جوانه زنی بذور پرایم شده سویا با محلول سولفات رویهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر هورمون های اکسین، سیتوکنین و جیبرلین بر جوانه زنی بذور پیرشده طبیعی دو رقم کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
4دریافت فایل PDF مقالهنقش پروتئینهای DELLA در تنظیم جوانه زنی بذر آرابیدوسیس 1 توسط جیبرلینهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف در کنترل بیماری Rhizopus stolonifer برروی بذرهای Bromus tomentellus در محیط کشت آزمایشگاهیاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
6دریافت فایل PDF مقالهاثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداریاولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل استفاده از دسیکانتها در تولید بذر ارقام سویااولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی درصد جوانه زنی بذور کلزا و کنجد با شرایط مختلف انبارداریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان بر خصوصیات جوانه زنی طی شرایط تنش خشکیدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
10دریافت فایل PDF مقالهتولید بذر مصنوعی گیاه بریش برای نخستین بار در دنیادومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند جوانه زنی غیرنرمال بذورچاودار تحت شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری بذریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دما و غلفت محلول پرایمینگ برروی خصوصیات جوانه زنی بذور سویا رقم ویلیامزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهنگرشی برتیمار بیوپرایمینگ با استفاده ازقارچ تریکودرما برکنترل پاتوژنهای بذرواستقرار گیاهچهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهاثرپیری تسریع شده برشاخصهای جوانه زنی بذورچاودار کوهی Secale montanum تیمارشده با سالیسیلیک اسید و جیبرلیندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهتغییرات اسیدهای چرب بذرکلزا طی انبارداریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهاثردمای جوانه زنی و خشکی برمولفه های جوانه زنی درکنجدSesamun indicumدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جوانه زنی نرمال و هدایت الکتریکی بذرآفتابگردان طی انبارداریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتیمارپرایمینگ با جیبرلین، سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید برمولفه های جوانه زنی و فعالیت آنزیم کاتالاز بذورتریتیکاله درتنش دمای پاییندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (TriticumlaestivumNL) بر صفات سرعت، درصد جوانه زنی،شاخص بنیه گیاهچه و دمای پایه جوانه زنینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی بذور ارقام نخود و عدسنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
21دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خواب بذر و دوره پس رسی در ژنوتیپ های جونهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر سرمادهی مرطوب، برخی تیمار های هورمونی و دوره انبارداری بر شکست خواب و القاء جوانه زنی بذر زیره سیاه ایرانی Bunium persicum (Boiss. ) B. Fedtschنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی عکس العمل برخی ارقام گندم منطقه سیستان به تنش شوری در مرحله جوانه زنینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات جوانه زنی بذور چاودار چند ساله در اثر قارچ آسپرژیلوس فلووس در شرایط مختلف نگهداری بذردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
25دریافت فایل PDF مقالهاثر دو روش خشک کردن بر طول عمر بذرهای چاودار کوهی با استفاده از مدل بقادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
26دریافت فایل PDF مقالهاثر هیدروپرایمینگ بذور لاین های اینبرد ذرت و تاریخهای کاشت مختلف والد پدری بر تولید بذر هیبرید s.c.704دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شرایط و طول مدت نگهداری بذر بر قدرت رویش بذر گندم در استان خوزستاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شرایط و طول مدت نگهداری بذر بر عملکرد گندم در استان خوزستاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تیمار های اسمو و هیدرو پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی بذر چهار رقم علوفه ای و دانه ای گیاه تاج خروسدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرات آنزیمی و بیوشیمیایی تیمار بیوپرایمینگ بذور سویا در برابر بیماری فیتوفترا (Phytophthora sojae)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اسموپرایم و هیدروپرایم بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه (Agropyron desertorum) تحت تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل جوانه زنی بذر گیاه Agropyron desertorum به تنش خشکی تحت تأثیر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک و جیبرلیک اسیدسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کلسیم کلرید در بهبود جوانهزنی کلزا (Brasica napus L) تحت تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ با کلسیم کلرید بر مؤلفه های جوانهزنی و رشد اولیه بذر کلزا (Brasica napus L) در شرایط تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثرات دما و پرایمینگ بر استقرار گیاهچه Bromus tomentellusدر محیطکشت گلدان تحت شرایط دمای پاییناولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1394
36دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول اسمزی بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه Bromus tomentellusدرشرایط دمای بحرانیاولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1394

مقالات فرزاد شریف زاده در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت فیزیولوژیک بذرهای زوال یافته علف گندمی بلندAgropyron elongatum Host بااستفاده ازپرایمینگ هورمونی برای شرایط تنش و بدون تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهاثرپرایمینگ بذرارقام گندم Triticum aestivum Lسه اقلیم متفاوت ایران برجوانه زنی، استقرار گیاهچه وعملکردفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان تغییر تاریخ کاشت با استفاده از روش پرایمینگ بذربر عملکرد دانه واجزاء آن در ارقام نخودفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی جوانه زنی بذرهای پرایم شده ی گونه های ارزن علوفه ای در واکنش به دمای پایین، تنش خشکی و شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آللوپاتیکی ریشه گیاهان زراعی سرمادوست بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه سورگوم (bicolor Sorghum ،( (Zea mays) ذرت و) Glycine max) سویافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خواب بذر و عوامل موثر بر شکست خواب در دوره پس رسی گیاه جوHordeum vulgare Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات جوانه زنی سورگوم دانه ایSorghum bicolor رقم کیمیافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم های اسید و آلکالین فسفاتازمحور جنینی در مراحل اولیه جوانه زنی بذر دو رقم گندم نانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرجیبرلین ،اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بربهبود خصوصیات جوانه زنی بذرزوال یافته کلزافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهاثرتیمارهای شکست خواب برجوانه زنی و فعالیت آنزیم های آلفاآمیلاز وبتا-1و-3گلوکاناز دربذرتوده های مرزنگوش Origanum vulgareفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی، صفات فیزیولوژیکی، آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل بیماری رایزوکتونیایی لوبیاPhaseolus vulgaris Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند جوانه زنی بذر کلزاBrassica napus و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهنقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهیSecale montanumتحت تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
14دریافت فایل PDF مقالهتجزیه پروتیوم بذرعلف گندمی بلندAgropyronelongatumتحت شرایط تنش خشکی و دمای پایینفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهبرخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
تاریخ ایجاد رزومه: 11 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 71 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فرزاد شریف زاده

تماس با فرزاد شریف زاده


به اشتراک گذاری صفحه فرزاد شریف زاده

پشتیبانی