آقای دکتر سیروس علیدوستی

Dr. Sirous Alidosti

دانشیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182503)

4
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران