خانم دکتر سمیرا پور

Dr. Samira pour

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (255718)

29
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی