آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی

Dr. Mostafa Rajabi Mashhadi

استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184591)

64
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی