آقای دکتر محمدحسین مهدوی عادلی

Dr. Mohammad Hossein Mahdavi Adeli

دانشیار ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180588)

3
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی