آقای دکتر حمدی عبدی

Dr. Hamdi Abdi

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179430)

94
19
30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی