آقای دکتر اکبر کمیجانی

Dr. Akbar Komijani.

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181496)

1
82
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی