آقای دکتر علی معینی

Dr. Ali Moeini

استاد دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (46923)

64
31
51

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی