آقای دکتر علی کمندی

Dr. Ali Kamandi

استادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (324825)

18
2
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی