آقای پروفسور جعفر حبیبی

Prof. Jafar Habibi

ریاست انجمن کامپیوتر ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177073)

61
3
89
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی