آقای دکتر عزت اله اصغری زاده

Dr. Ezzatollah Asgharizadeh

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186399)

42
23
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی