آقای دکتر حسین صفری

Dr. Hossein Safari

استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369250)

59
87
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی