آقای دکتر داریوش ابوحمزه

Dr. Dariush Abuhamzeh

مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320274)

1
5
163
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی