آقای دکتر سید محمد حسین قریشی

Dr. Seyed mohamad hosein Ghoreishi

مدیرکل دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289539)

1
1
17
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • راه کارهای بهبود برنامه های اصلاح نظام اداری مبتنی بر آسیب شناسی برنامه های گذشته (1397)

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

تالیفات

  • کتاب مدیریت تغییر در بخش عمومی (پاپلی) - 1399 - فارسی