آقای دکتر حجت ورمزیاری

Dr. Hojat Varmazyari

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (317353)

4
7
63
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی