آقای دکتر سیدعباس پرهیزکاری

Dr. Seyed abbas Parhizkari

سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (317336)

1
1
75
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی