اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1164540
تاریخ درج در سایت: 19 اسفند 1399
دسته بندی علمی: آموزش
مشاهده: 516
تعداد صفحات: 20
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش با این استدلال که هدف و
فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت و پرورش دبیر برای خدمت در آموزش وپرورش است و سبک و رویکرد آموزش در این دانشگاه، سبک تربیت دبیری است، بنابراین دانشگاه مذکور با پذیرش دانشجوی آزاد از اساسنامه خود تخطی کرده است لذا دانش آموختگان سال های ۱۳۹۶ - ۱۳۸۸ این دانشگاه باید در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوند.
برمبنای بررسی های کارشناسی و حقوقی که در مورد مفاد و مفروضه های این طرح انجام شد، بخش عمدهای از مفروضه های طرح فاقد اعتبار است و مفاد طرح نیز به دلیل عدم ایجاد فضای رقابت برابر و ایجاد تبعیض ناروا مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل تکلیف دولت به استخدام افرادی مشخص و معین و نه قانونگذاری درخصوص قواعد و ضوابط استخدام مغایر اصل یکصدوبیست وششم و شصت قانون اساسی، به سبب ایجاد بار مالی برای دولت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و به دلیل عدم همخوانی «مکلف نمودن دولت« و « استخدام برابر نیاز » و درنتیجه تعارض درونی و نیز عدم تناسب میان مفاد طرح و عنوان مطروحه دارای ایراد ماده (۱۲۷) آیین نامه داخلی مجلس و بند «۹» سیاست های کلی قانونگذاری مبنی بر رعایت اصول قانون نویسی صحیح است. 

کلیدواژه ها:

قانون تعیین تکلیف استخدامی. دانشگاه شهید رجایی. تربیت دبیر. استخدام معلمی