آقای دکتر زریر نگین تاجی

Dr. Zarir Negin Taji

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (440317)

13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی