فصلنامه مجلس و راهبرد

Majlis and Rahbord

فصلنامه علمی  مجلس و راهبرد با هدف توسعه دانش مرتبط با سیاستگذاری و قانونگذاری و به منظور کمک به قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت غنا بخشی به قوانین موضوعه در کشور  بنیانگذاری شده است و تدوین مقالات و انتشار آنها در این فصلنامه با توجه به جهت گیری ها و ویژگی های زیر خواهد بود.

مقالات باید در پاسخ به یک مشکل یا مساله عمومی جامعه، تدوین شوند.
مقالات باید دارای مضامین و محتوی بین رشته ای باشند.
مقالات باید در بردارنده تحلیل علمی از موضوع مورد تحقیق و ارائه راه حل هایی برای فائق آمدن بر مشکلات و کاهش آسیب ها و تهدیدهای ناشی از معضلات جامعه باشند.
مقالات باید حاوی یافته های جدید علمی حاصل از طرح های پژوهشی، رساله های تحقیقاتی و سایر تولیدات پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای، تحلیلی و انتقادی همراه با ارائه نظریه یا روش جدید در راستای حل مسائل کشور با دو ویژگی اصالت و ابداع باشند.
مقالات باید حاوی یافته‌های پژوهشی بدیع باشند و این یافته‌ها  به صراحت از دستاوردهای دیگران تفکیک شوند.
مقالات باید از روش علمی مشخصی در تحقیق تبعیت کنند.
مقالات باید در ارتباط با موضوع قانونگذاری، سیاستگذاری و تحلیل سیاست باشند.
مقالات باید دارای پیشنهادات علمی- کاربردی در مسیر قانونگذاری باشند.
مقالات باید از جامعیت علمی برخوردار باشند و کیفیت نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه‌گیری می‌بایست چنان باشد که خواننده بتواند اهمیت و جایگاه پژوهش انجام شده و انگیزه مولفان برای پرداختن به موضوع مورد بحث را به وضوح درک کند.
عنوان مقاله باید کوتاه، ولی گویا، جامع و مفهوم باشد.

این فصلنامه به استناد نامه شماره ۳/۲۷-۹۵۸ مورخ ۱۳۹۰.۱۲.۲۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی - پژوهشی است.