آقای دکتر حسن فرازمند

Dr. Hasan Farazmand

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (255028)

60
47
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی