آقای دکتر وحید محمودی

Dr. Vahid Mahmoodi

استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (480754)

3
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی