خانم دکتر الهام فرزانگان

Dr. Elham Farzanegan

استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا-مجتمع آموزش عالی نهاوند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (304998)

9
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • بودجه ریزی مبتنی بر عملیات - دانشگاه اراک/دفتر برنامه و بودجه (1397)