آقای پروفسور محسن نظری

Prof. Mohsen Nazari

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259048)

34
91
1
11
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب سفر قیمت گذاری (نگاه دانش) - 1400 - فارسی
 • کتاب انصاف قیمتی (نگاه دانش) - 1399 - فارسی
 • کتاب قیمت گذاری کاربردی (نگاه دانش) - 1399 - فارسی
 • کتاب مزیت قیمتی (نگاه دانش) - 1398 - فارسی
 • کتاب راهبر ها و روش های قیمت گذاری (دانشگاه تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب قیمت گذاری صحیح (دانشگاه تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب معما های قیمت گذاری (نگاه دانش) - 1397 - فارسی
 • کتاب سفر پایان نامه (پیک مروارید) - 1396 - فارسی
 • کتاب اقتصاد کلان برای مدیریت (نگاه دانش) - 1384 - فارسی
 • کتاب اصول اقتصاد (نگاه دانش) - 1383 - فارسی
 • کتاب اقتصاد خرد برای مدیریت (نگاه دانش) - 1382 - فارسی